Claire Fulthorpe

Claire Fulthorpe

Deietegydd Arweinio

Hoff weithgaredd:

Coginio a mynd â’r ci am dro

Hoff ffrwyth/llysieuyn:

Mango/Madarch

Astudiais BSc Maeth Dynol a Deieteg ym Mhrifysgol Met Caerdydd (UWIC pan oeddwn i yno), fe wnes i gymhwyso fel Dietegydd yn 2007 ac ymunais â thîm Maeth a Deieteg BIP Caerdydd a’r Fro. Mae gen i amrywiaeth o brofiadau yn cefnogi gwahanol gymunedau yng Nghaerdydd ac wedi arbenigo mewn maeth yn y Blynyddoedd Cynnar ers 2014 pan ymunais â thîm Deietegwyr Iechyd y Cyhoedd. Mae gofalu am fy 2 blentyn a fy nghi yn fy nghadw i’n brysur gartref.

Rydw i’n angerddol am arferion maeth da i blant ifanc ac yn mwynhau cefnogi teuluoedd i’w helpu i gyflawni hyn. Mae’r sesiynau NYLO yn hwyl i’r teulu cyfan ac yn cynnig llawer o awgrymiadau ymarferol i roi cynnig arnynt gartref.

Hazel James

Hazel James

Dietegydd Iechyd y Cyhoedd

Hoff weithgaredd:

Rwyf wrth fy modd yn pobi gartref, ac yn archwilio'r goedwig gyda fy 2 gi, Roo a Buddy

Hoff ffrwyth/llysieuyn:

Tanjerîn / Courgette

Astudiais BSc Seicoleg ac MSc Seicoleg Iechyd ym Met Caerdydd yn 2006. Ers hynny rwyf wedi ennill llawer o brofiad yn gweithio yn y gymuned, yn cefnogi ystod o wahanol grwpiau i wneud dewisiadau ffordd o fyw iachach. Fe wnes i wir fwynhau helpu pobl i weithio tuag at ddeiet cytbwys iach, ac felly penderfynais ailhyfforddi. Astudiais BSc Maeth Dynol a Deieteg ym Mhrifysgol Met Caerdydd, ac fe wnes i gymhwyso fel Deietegydd yn 2020 ac ymunais â thîm Maeth a Deieteg BIP Caerdydd a’r Fro. Rwy’n cadw’n brysur iawn gartref gyda fy mhlant a fy 2 gi, Roo a Buddy.

Rwy’n angerddol am helpu plant a theuluoedd i gael deiet cytbwys ac iach. Mae gallu cefnogi teuluoedd yn eu cartref yn rhoi boddhad mawr, yn enwedig o weld y cynnydd y gallant ei wneud gyda’r cymorth dwys y gallwn ei ddarparu yn y prosiect Plant a Theuluoedd. Rwy’n mwynhau gwneud y sesiynau’n hwyl ond hefyd yn addysgiadol iawn i’r rhieni a’r plant.  

Rhiannon Dunlop

Rhiannon Dunlop

Dietegydd Iechyd y Cyhoedd

Hoff weithgaredd:

Anturiaethau cerdded a darganfod lleoedd newydd

Hoff ffrwyth/llysieuyn:

Banana/Moron

Astudiais BSc Maeth a Deieteg ym Mhrifysgol Robert Gordon a chymhwyso fel deietegydd yn 2019. Roeddwn i wedi teithio i Samoa i ddarparu prosiectau Maeth Iechyd y Cyhoedd gyda theuluoedd a phlant oed ysgol, cyn dewis Caerdydd a’r Fro fel fy nghartref. Rwyf wedi bod yn cefnogi lleoliadau blynyddoedd cynnar gyda bwyta’n iach ers 2020 fel rhan o dîm Deieteg Iechyd y Cyhoedd a chyflwyno prosiectau Sgiliau Maeth am Oes. Rwy’n angerddol am helpu eraill i wneud dewis gwybodus ynghylch eu hiechyd.

 

Rwyf wrth fy modd yn gweithio gyda’n tîm cyfeillgar, gofalgar bob dydd, gan gefnogi teuluoedd i deimlo wedi’u grymuso i wneud newidiadau bach cynaliadwy a fydd yn cefnogi plant i gynnal deiet iach a chytbwys.

Sian Ponting

Sian Ponting

Ymarferydd Deieteg Cynorthwyol

Hoff weithgaredd:

Coginio a chwarae pêl-rwyd cerdded

Hoff ffrwyth/llysieuyn:

Mefus / Ysgewyll

Rwyf wedi cael y fraint o weithio mewn ysgol gynradd yng Nghaerdydd ers sawl blwyddyn fel cynorthwyydd addysgu, yn cefnogi plant a’u teuluoedd.  Yn ystod gwyliau’r haf, cefnogais yr ysgol drwy gydlynu’r rhaglen Bwyd a Hwyl a chyflwyno’r rhaglen faeth ar ôl ennill fy nghymhwyster Sgiliau Maeth am Oes Lefel 2.  Rwyf hefyd wedi cyflwyno’r rhaglen Dechrau Coginio yn y gymuned lle rwyf wedi gallu rhannu fy angerdd am fwyd a maeth.

Rwy’n mwynhau gweithio gyda theuluoedd o wahanol gymunedau a gweithio’n agos gyda nhw er mwyn gwneud newidiadau cadarnhaol, gydol oes. Mae gallu gwneud hyn mewn ffordd mor hamddenol, sydd hefyd yn addysgiadol, yn gwneud y gwaith o’i gyflwyno’n hwyl ac yn rhyngweithiol.

Ela Vaida

Ela Vaida

Ymarferydd Deieteg Cynorthwyol

Hoff weithgaredd:

Cerdded

Hoff ffrwyth/llysieuyn:

Ceirios/Afocado

Astudiais Faeth a Rheoli Pwysau Lefel 3 ac wedi mwynhau gweithio yn y gymuned a chynnig gwybodaeth yn ymwneud â maeth i rieni.

Rydw i’n angerddol am weithio gyda theuluoedd, eu cefnogi i wneud dewisiadau iachach a chyflwyno plant i amrywiaeth o fwydydd a fydd o fudd i’w lles hirdymor.

Hiu Lo

Hiu Lo

Ymarferydd Deieteg Cynorthwyol

Hoff weithgaredd:

Chwarae pêl-fasged

Hoff ffrwyth/llysieuyn:

Grawnwin / Pannas

Astudiais BSc Maeth ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd ac ymunais â’r tîm yn 2023. Rwyf wedi gweithio gydag oedolion a phlant mewn prosiectau cymunedol. Mae gen i brofiad o weithio yn y gymuned a chyflwyno cyrsiau Sgiliau Maeth am Oes.

Rwy’n angerddol am weithio yn y gymuned a hybu bwyta’n iach. Mae bod yn rhan o dîm NYLO yn fy ngalluogi i gael y cyfle i ddarparu’r wybodaeth a’r adnoddau sydd eu hangen ar bobl i wneud dewisiadau bwyd iachach ac mae gweld effaith gadarnhaol ar iechyd a lles rhywun yn rhoi boddhad mawr.