Rieni / Gofalwyr

Rhaglenni i Deuluoedd 

Gwybodaeth

Maint Dognau

Maint Cyfran Fideo

Syniadau am fyrbrydau iach

Gall byrbrydau iach fod yn gyfle gwych i roi’r prif faetholion sydd eu hangen ar eich plentyn ar gyfer iechyd a datblygiad cyffredinol. Ceisiwch ganolbwyntio ar gynnig byrbrydau o’r prif grwpiau bwyd

 • Ffrwythau a Llysiau
 • Carbohydradau – bara, reis, tatws, pasta a grawnfwydydd eraill
 • Protein – cig, pysgod, wyau a ffa
 • Llaeth a chynnyrch llaeth

Rydym yn gwybod nad yw plant yng Nghymru yn bwyta digon o fwydydd o’r grŵp bwyd ffrwythau a llysiau. Mae byrbryd yn gyfle gwych i gynnig y bwydydd hyn naill ai ar eu pen eu hunain neu ar y cyd â grŵp bwyd arall, er enghraifft gallech roi cynnig ar ychwanegu ffrwythau at iogwrt neu ychwanegu llysiau at gacen reis. Gallech hefyd roi cynnig ar ein rysáit Wynebau Ffrwyth.

Mae carbohydradau yn rhoi’r egni sydd ei angen ar blant i fod yn actif felly gallant fod yn syniad gwych am fyrbryd. Ond cofiwch sicrhau nad oes ganddynt fraster, siwgr na halen ychwanegol. Gallai rhai byrbrydau carbohydrad gynnwys cacennau reis, cacennau ceirch, wrap bach neu dost. Gallwch hefyd ychwanegu rhai ffrwythau neu lysiau atynt i roi hwb i’r fitaminau a’r mwynau.

Rydym yn gwybod y gall bwydydd protein wneud i blant deimlo’n fwy llawn am gyfnod hirach, wrth ddarparu ffynhonnell dda o haearn hefyd. Gall byrbrydau gynnwys menyn cnau, wyau a hwmws.

Mae llaeth a chynnyrch llaeth yn darparu calsiwm a phrotein i blant, sy’n bwysig ar gyfer esgyrn a dannedd cryf. Gall bwyta’r bwydydd hyn fel byrbrydau helpu i sicrhau eu bod yn cael digon o’r maetholion hyn. Gallech roi cynnig ar iogwrt plaen gyda ffrwythau ychwanegol neu gaws ar graceri

Yn aml, gall opsiynau byrbryd llai iach olygu rhoi llawer o fraster, siwgr a halen i blant. Ceisiwch gyfyngu ar fwydydd fel creision, siocled, cacennau, losin, bisgedi a hufen iâ.

Mae hefyd yn bwysig ystyried faint o’r rhain y mae eich plentyn yn bwyta. Gall gormod o fyrbrydau eu llenwi, gan eu gwneud yn llai tebygol o fwyta eu prif bryd bwyd. Fel canllaw, gallwch gynnig 2 fyrbryd iach bob dydd. Mae plant wrth eu bodd yn paratoi byrbrydau iach, felly ceisiwch eu hannog i helpu i daenu bwydydd a’u cefnogi i dorri bwydydd.

Dyma rai syniadau am fyrbrydau sy’n cynnwys rhai o’r prif grwpiau bwyd:

AWGRYM – Cofiwch edrych ar label byrbryd eich plentyn i sicrhau ei fod yn ddewis iach!

Sardîns ar dost gyda seleri

Cramwyth (crumpets) gyda chaws meddal a sleisiau pupur

Brechdanau bach afocado a salsa tomato

Cacennau ceirch gyda menyn cnau Brasil a satswmas

Fideo siwgr mewn byrbrydau a diodydd

Animeiddiad hoff fyrbrydau

Aelodau tîm NYLO yn siarad am eu hoff fyrbrydau.

Delio â phlant sy’n ffyslyd gyda’u bwyd

Happy mealtimes animation

The NYLO team show us how they get ready and enjoy mealtimes together.

Bwyta’n fympwyol mewn plant

Syniadau ar gyfer coginio gyda phlant

Manteision coginio gyda phlant

Gall coginio gyda’ch plentyn o oedran ifanc gynnig ystod eang o gyfleoedd dysgu gwerthfawr. Gall rhoi cyfle i blant archwilio bwyd mewn ffordd ddiogel a hwyliog y tu allan i amser bwyd helpu i leihau pryder ynghylch bwyd. Mae plant yn fwy tebygol o roi cynnig ar fwyd newydd os ydynt wedi gweld o ble y daw ac wedi helpu gyda’r gwaith paratoi. Gall cael profiadau cadarnhaol dro ar ôl tro yn ystod gweithgareddau bwyd gynyddu hyder plentyn o amgylch bwyd, a helpu i sicrhau arferion bwyta iach yn nes ymlaen mewn bywyd.

Gall coginio helpu i ddatblygu llawer o sgiliau

 • Cydlynu – torri, troi, gwasgu, stwnsio, cymysgu, rhwygo
 • Sgiliau echddygol manw – gwasgaru, llwyo, taenu, torri, tylino
 • Annibyniaeth – cyflawni tasgau ar eu pen eu hunain, pwyso a golchi ffrwythau a llysiau
 • Datblygiad gwybyddol – meddwl, datrys problemau a chreadigrwydd
 • Achos ac effaith
 • Iaith a rhifedd

Cofiwch y gall coginio gyda’ch un bach hefyd fod yn llawer o hwyl!

Recipes for cooking with children

Ryseitiau byrbrydau iach

Cynhwysion

 • 1 wrap tortilla meddal
 • Iogwrt plaen – 2 lwy bwdin fesul tortilla
 • Detholiad o ffrwythau e.e. melon, oren bach (clementin, mandarin, satswma), mefus, llus, bananas, afalau, pîn-afal ac ati

Offer

Bwrdd torri, plât, hidlwr, llwy bwdin, cyllell llysiau, gratiwr, teclynnau torri bach, llwy de

Cyn i chi ddechrau

 • Golchwch y ffrwythau na fyddwch chi’n tynnu eu croen
 • Piliwch a thorrwch y melon yn sleisiau crwn fflat
 • Torrwch yr afalau yn chwarteri a thynnwch y craidd
 • Tynnwch y coesyn o’r mefus

Sut i’w greu

1. Rhowch y wrap tortilla ar blât

2. Paratowch y ffrwythau:

a. Torrwch amrywiaeth o siapiau yn y sleisiau melon (h.y. cylchoedd ar gyfer llygaid) gan ddefnyddio’r teclyn torri

b. Piliwch yr orenau a thynnwch y segmentau oddi wrth ei gilydd

c. Torrwch y mefus yn sleisiau/haneri

d. Tynnwch groen y fanana a’i thorri

e. Gratiwch yr afal

3. Taenwch yr iogwrt ar y tortilla gan ddefnyddio cefn llwy de

4. Trefnwch y ffrwythau ar y tortilla gan greu siâp ‘wyneb’, er enghraifft

a. Gwallt – afal wedi’i gratio

b. Llygaid – cylchoedd melon neu sleisiau banana gyda llusen yn y canol

c. Clustiau a thrwyn – sleisiau mefus neu segmentau oren

d. Ceg – gwên o lus neu segmentau oren

5. I’w fwyta, naill ai torrwch ef yn chwarteri, neu ei rolio i mewn i wrap a’i dorri’n hanner

6. Gweinwch ef ar unwaith

Dangos i’r plant

 • Sut i baratoi ffrwythau (e.e. defnyddio dull y ‘bont’ i dorri’r mefus a’r ciwi yn hanner)
 • Sut i dynnu croen y ffrwyth ciwi gyda philiwr, os ydych chi’n defnyddio ciwi
 • Sut i roi’r ffrwythau ar y tröydd coffi

Beth y gall y plant ei wneud (gyda chymorth oedolyn):

 • Golchi’r ffrwythau heb groen, gan ddefnyddio’r hidlwr
 • Torri’r siapiau melon gan ddefnyddio’r teclyn torri
 • Pilio’r oren bach a thynnu’r segmentau oddi wrth ei gilydd
 • Torri’r mefus yn eu hanner gan ddefnyddio dull y ‘bont’
 • Pilio a sleisio’r fanana gan ddefnyddio dull y ‘bont’
 • Gratio’r afal
 • Taenu’r iogwrt gyda chefn llwy de
 • Trefnu’r ffrwythau mewn siâp ‘wyneb’

Sgiliau

 • Torri, pilio, gwthio

Syniadau ac Awgrymiadau

 • Add some herbs or other flavours i.e. beetroot, grated carrot, pea
 • Serve with pita bread and vegetable fingers i.e. carrots, peppers, cucumber

Animeiddiad wynebau ffrwyth

Nancy Nectarîn yn siarad am ei hoff weithgaredd bwyd a byrbryd.

Syniadau ar gyfer gweithgareddau 

Food Activity Videos

Syniadau Chwarae Gweithredol

Benefits of Being Active

Getting Started with Solid Foods

Suitable foods and textures

Keeping your Baby Safe

Introducing Allergens

Progressing to Family Meals

NYLO is a free family nutrition programme that can help you feel more confident to provide a balanced diet for your child.

Developed by Cardiff & Vale UHB Public Health Dietitians, NYLO is open to all families with children aged 5 years and under, living in Cardiff and the Vale of Glamorgan.

To find out more about this free programme

Email: [email protected] Call/text: 07972 732614